​நிகோலஸ் கோபர்நிகஸ்

இது பிரேசில் நாட்டு அமைச்சராம்…. பத்திரிக்கைக்கு பேட்டி கொடுக்கும்போதே..குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கிறார்….நம்நாட்டில் கூட..சில நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு..இப்படித்தான் பெண்களும்..ஆண்களும் இயல்பாக இருந்தனர்..இன்றும் பழங்குடி இனத்தவரிடம்.. இந்த இயல்பு[…]

Read more