​தென்னையை விதைத்தவன் 

​தென்னையை விதைத்தவன் தின்றுவிட்டுச் சாவான்.  பனையை விதைத்தவன் பார்த்துவிட்டுச் சாவான். இந்தப் பழமொழியைக் கூறியே, நம் மக்கள் பனை வளர்ப்பதைக் கைவிட்டு விட்டனர். தென்னை விரைவிலேயே விளைச்சல்[…]

Read more