​தூங்கும் முறை பற்றி சித்தர்கள் கூறியது..

​தூங்கும் முறை பற்றி சித்தர்கள் கூறியது… 🌷🌺💐💐💐💐💐🌺 தூங்குவதைப் பற்றியும் அதில் உள்ள அறிவியல் உண்மைகளையும் சித்தர் பெருமக்கள் தங்கள் நூல்களில் வடித்துள்ளனர். 🌺💐💐💐💐💐🌺 தூங்குவதற்கு ஏற்ற[…]

Read more