​தீமையான பழக்கங்கள்

​தீமையான பழக்கங்கள்…… ……………  1) மது பழக்கம்  2) புகைபழக்கம்  3) கஞ்சாபழக்கம்  4) புகையிலை மெல்லும் பழக்கம்  5) வெற்றிலை மெல்லும் பழக்கம்  6) பாக்கு[…]

Read more