​தீமையான பழக்கங்கள்

​தீமையான பழக்கங்கள்…… ……………  1) மது பழக்கம்  2) புகைபழக்கம்  3) கஞ்சாபழக்கம்  4) புகையிலை மெல்லும் பழக்கம்  5) வெற்றிலை மெல்லும் பழக்கம்  6) பாக்கு மெல்லும் பழக்கம்  7) பான் பராக் மெல்லும் பழக்கம்  8) பொடியை பல்லில் வைக்கும் பழக்கம்  9) மூக்கு பொடி பழக்கம்  10)அபின் பழக்கம்  11)பிரவுன் சுகர் புகை பழக்கம்  12)காபி பழக்கம்  13)தேநீர் பழக்கம்  14)பெட்ரோல் பெவிகால் முகரும் பழக்கம்  15)கற்பூரம் மெல்லும் பழக்கம்  16)உடல் வலி …

More