​செய்தி வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே கண் கலங்கிய செய்தியாளர்

செய்தி வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே கண் கலங்கிய செய்தியாளர்…! #KateBolduan #OmranDaqneesh துயர்மிகு வரிகளை இன்று வாசிக்கக் கூடும் என்று அவர் நினைத்துப் பார்த்து இருக்கமாட்டார். காட்டே[…]

Read more