​கூட்டு குடும்பம் 

​கூட்டு குடும்பம் சொர்க்கம். ஏன்? ………. மகளை கொஞ்சும் போது குத்தக் கூடாது என்பதற்காக தினமும் சவரம் செய்வது தந்தையின் பாசம். மகளுக்கு குடையாக வேண்டும் என்றே[…]

Read more