​குரங்கு மூட்டை

ஒரு நாடு.  அந்த நாட்டில் மந்திரி பதவி காலியாக இருந்தது.  அதற்கு ஆட்களை தேர்வு செய்யும் பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. பலரை கழித்துக்கட்டிய பின் இறுதியாக மூன்று[…]

Read more