​குடல் புழுக்களை வெளியேற்ற உணவே மருந்து

நம் குடலில் புழுக்கள் அதிகம் உள்ளது என்பதை எப்படி கண்டறிவது என்று கேட்கலாம். நிச்சயம் அதற்கும் அறிகுறிகள் உள்ளன.  அவை வயிற்றுப்போக்கு, மிகுந்த சோர்வு, குமட்டல், மலக்குடல்[…]

Read more

​குடல் புழுக்களை வெளியேற்றஉணவே மருந்து!

நம் குடலில் புழுக்கள் அதிகம் உள்ளது என்பதை எப்படி கண்டறிவது என்று கேட்கலாம்.  நிச்சயம் அதற்கும் அறிகுறிகள் உள்ளன.  அவை வயிற்றுப்போக்கு, மிகுந்த சோர்வு, குமட்டல், மலக்குடல்[…]

Read more