​கறையான் (Termite)

அரிசி அளவே உள்ள கறையான்களுக்கு பார்வை கிடையாது. வாசனை உணர்வும், தொடு உணர்வும் மட்டுமே உண்டு. காடுகளில் இவை மிகப்பெரிய புற்றுகளை கட்டுகிறது. உலகளவில் வடக்கு ஆஸ்திரேலியாவில்[…]

Read more