​ஒரு ரூபாய் வடைகாரர்!

ஒரு ரூபாய் வடைகாரர்! இருபதாம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில் ஒரு ரூபாய் இருந்தால் ஒரு நாளை  கழித்துவிடலாம். ஒரு  ரூபாய்க்கு அவ்வளவு மதிப்பிருந்தக் காலம் அது. ஆனால் இன்றைக்கு[…]

Read more