​ஒரு குட்டி கதை

எல்லாம் அறிந்தவன் இறைவன் மட்டுமே. கடவுளிடம் ஒரு விவசாயி கடுமையாகச் சண்டைக்குப் போனான். உனக்குப் பயிர்களைப் பற்றி என்ன தெரியும்? நீ நினைத்தபோது மழையை அனுப்புகிறாய். தப்பான[…]

Read more