​உடலில் நச்சுத் தன்மையை நீக்குங்கள்

பொதுவில் மனித உடல் நச்சுப் பொருட்களையும் கழிவுப் பொருட்களையும் சிறுநீரகம், குடல், நுரையீரல் மற்றும் சருமம் மூலமாக வெளியேற்றி விடும். பல நச்சுப் பொருட்களை நாம் சுவாசத்தின்[…]

Read more