​இந்தி திணிப்பும்.. விருப்பமும்

இந்தி திணிப்பும்.. விருப்பமும்.. ————————————————- இன்று டாடா ஸ்கையில் இருந்து ஒரு அம்மணி அழைத்திருந்தார். எடுத்தவுடன் நமஸ்த்தே என்று ஆரம்பித்தார். எனக்கு இந்தி மராத்தி தெரியும் என்றாலும்[…]

Read more