வைகை டேம் 

1960 கர்நாடகாவில் இருந்து தண்ணீர் தாருங்கள் இப்போ! நடக்கும் இதே பிரச்சனை காமராஜர் கேட்கிறார் நிஜலிங்கப்பாவிடன் இப்போது போலவே! அப்போதும் இல்லை என்ற பதில். செய்வது அறியாத[…]

Read more