வலிகள் வருவது ஏன்?

ஒரு அன்பர் கேட்டிருந்தார்: “ஏன் தமிழ்நாட்டிலும் கர்நாடகத்திலும் மட்டும் அதிகமான சாமியார்கள் உபதேசம் செய்கிறார்கள்? ஐ.டி. வளர்ச்சிதான் காரணமா? ” “வரலாறும் பண்பாடும் மறக்கையில் ஆன்மீக வறுமை[…]

Read more