விவேகானந்தரின் பொன்மொழிகள்

* உன் வெற்றியில் யாருக்கும் சந்தேகம் இருந்தால் அவர்களின் நட்பில் இருந்து சிறிது காலம் விலகியிரு. * துன்பத்தை அனுபவித்த காலத்தை மறந்துவிடு. ஆனால் அது உனக்கு[…]

Read more