விழிப்புணர்வு செய்தி

விழிப்புணர்வு செய்தி ♈சார்ஜ் போட்டபடி பேசியதால்,போன் வெடித்து சிறுவனின் கண்கள் பாதிக்கப்பட்டன. ♈சார்ஜ் போட்டபடி பேசியதால், போன் வெடித்து இளைஞர் உயிரிழப்பு ♈இரவில் சார்ஜ் போட்ட போன்[…]

Read more