விழலுக்கு இறைத்த நீர்

விழல் என்பதற்கு ‘வீணான நிலப்பகுதி’ என்று பொருள் பாரதி விழலுக்கு நீர்வார்த்து மாய மாட்டோம் (விழல்- நீர் வார்த்தல் – வீண் பாடுபடல்) என்று எழுதியிருப்பதால், பலரும்[…]

Read more