சித்தர்களின் புனித தீர்த்தம்

சித்தர்கள் உலகின் முதல் விஞ்ஞானிகள் நாம் வீட்டிலேயே செய்து உண்டு பயன்பெறக்கூடிய ஒரு புனித தீர்த்தம். இப்புனித தீர்த்தம் காய கற்ப சஞ்சீவியைப் போல பற்பல நோய்களை[…]

Read more

ஆன்மீகத்தில் முக்கிய இலைகள்

சிவபெருமானுக்கு வில்வ இலையே மிகவும் உகந்தது. இதை அவை அணிவதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு. மனிதன் நிமிர்ந்து நிற்கக்காரணம் உண்டு. வில்வம் மண்ணுலகில் உள்ள ஆன்மாக்களின் ([…]

Read more