அபச்சாரமல்ல….. விபச்சாரம்

​மீள் பதிவு  கற்புக்கரசிகளின் பெயர்களால்  கற்புக்கு கால்காசும் பயனில்லை  என்ற பிறகு தான் அகலிகை போன்ற எங்கள் பெயர்களை அழகுக்கரசிகள் ஆக்கிக் கொள்வோம். வியாபாரத்திற்கு மட்டுமல்ல, விளம்பரத்துக்கும்[…]

Read more