நேர்மை விதை

​ தலைமைப் பண்புக்குரிய முக்கிய குணம் நேர்மை. தலைவனாக வரக்கூடிய ஒருவன் நிச்சயம் நேர்மையுடன் இருக்கவேண்டும். “ஆபீஸ்லயும் சர… சமூகத்திலும் சரி… நான் நேர்மையான ஆளுங்க. ஆனா என்ன[…]

Read more

தரமான பயிர் விதைகள் வாங்க விவசாயிகளுக்கு ஆலோசனை

விவசாயிகள் தாங்கள் பயிர் செய்யும் பயிர்களுக்கு விதைகள் வாங்கும் போது விதைச் சட்டத்தின்படியும், சரியான முளைப்புத்திறன் மற்றும் சுத்தமான விதைகளாக உள்ளதா என்பதை அறிந்து வாங்க வேண்டும்[…]

Read more