வியாழன் கோளை அடையும் விண்கலம்!

5 ஆண்டுகள் பயணம்: வியாழன் கோளை அடையும் விண்கலம்! அமெரிக்காவின் விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையமான நாசா, சந்திரன், செவ்வாய், சனி மற்றும் வியாழன் ஆகிய கோள்களை ஆராய்ச்சி[…]

Read more