விடியல்

​🌼ஒரு பெரியவரிடம் அய்யா! *நான் துன்பச் சிறையில் சிக்கித் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்” என்றான் ஒருவன்*. 🌼“ என்ன காரணம்?” என்று கேட்டார் ஒரு பெரியவர். 🌼“ *மற்றவர்கள்[…]

Read more