வாழ்க்கையில் இனிமை

கோபம் ஒதுக்கி உறவை வளர்ப்போம்! ********************************************** ஒரு சமயம், புத்தரின் பிரதம சீடனான ஆனந்தன் அவரிடம், “”குருவே! நான் இந்த உலகத்தைத் தெரிந்துகொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். எப்படி?” என்று[…]

Read more