வளரி

மருதுபாண்டியரை பார்த்து வெள்ளையன் பயந்த காரணம் இந்த ஆயுதம் தான் #வளரி  நம்மக்களுக்கு எப்படி வெள்ளையரின் துப்பாக்கி புதிதோ அதுபோல வெள்ளையனுக்கு நம் முன்னோர் பயன்படுத்திய #வளரி[…]

Read more