வந்துவிடு

வனங்களில் வாழ்ந்துவிடலாம் வந்துவிடு!  மனிதர் என்று உருக்கொண்ட அரக்கர்களிடையே  இனி சடலமாய் கிடப்பதில் கூட அர்த்தமில்லை. – FB

Read more