வட்டத்தின் சுற்றளவில் தமிழர்கள்

வட்டத்தின் சுற்றளவில் தமிழர்கள்! கணித வரலாற்றில் தமிழருக்கு என்றும் முதன்மை இடம் உண்டு. வட்டதிற்கான சுற்றளவை முதலில் கண்டவர்கள் நாம் என்ற வகையில் பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளலாம். வட்டத்திற்கான[…]

Read more