ராணி கி வாவ்

​தாஜ்மஹால் கட்டப்படுவதற்கு 600 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ராணி உதையமதி தன் கணவர் பீம்தேவுக்காக கட்டிய கிணறு வடிவிலான பிரம்மாண்டமான ‘ ராணி கி வாவ்’ அரண்மனை.. குஜராத்திலுள்ள[…]

Read more