மாஜிக் மன்னன் டைனமோ!

இரவு நேரம். கங்கை நதியில் ஏற்றிய விளக்குகள் மிதந்து செல்வதைப் பார்த்தபடி கரையில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் மக்கள். திடீரென்று ஓர் உருவம் வந்து, தன்னைக் கவனிக்கச் சொல்கிறது. அடுத்த[…]

Read more