மோட்சங்கள்

நான்கு வகை மோட்சங்கள் : சொர்க்கம் என்றால் ஒன்றுதானே என நினைக்கலாம் ஆனால் அங்கும் நான்கு வகை இருக்கிறது. 1) ஸாலோக்ய மோக்ஷம் : சொர்க்கத்தின் வாசலில்[…]

Read more