மொந்தம்பழம்

​#முடியாது-! #இல்லை… இந்த இரண்டு சொற்களையும் சரியான நேரத்தில், சரியான நபரிடம் கூறவில்லையென்றால்  வாழ்நாள் முழுவதும் ‘நாம் பொதி சுமக்கும் கழுதைகளாக’ மற்றவர்களின் குற்றங்களுக்கும் சேர்ந்து தண்டனை[…]

Read more