மெமரிகார்ட் பற்றிய சில தகவல்கள்

மெமரிகார்ட் பற்றிய சில தகவல்கள் ;- மெமரிகார்ட் என்றால் Dataக்களை பதிந்து வைக்க பயன்படும் ஒரு நினைவக அட்டை என்றும் அது 4,8,16,32GB என்ற அளவுகளில் கிடைக்கிறது,இது[…]

Read more