மூடாக்கு

கிடைக்கும் பொருளை கொண்டு மண்ணை 20 cm வரை மூடிவைப்பதற்கு பெயர் #மூடாக்கு. 1.  தழை மூடாக்கு:  இலை தழைகள் கொண்டு மண்ணை மூடி வைப்பது. 2.சருகு[…]

Read more