மூங்கில்

ஆக்சிஜனை அதிகமாக வெளியிடும் மூங்கில். ஆக்சிஜனை அதிகமாக வெளியிடும் மரங்களில் மூங்கிலும் ஒன்று. இன்னொன்று பூவரசம். இதனால்தான் ஊருக்கு ஊர் இந்த மரங்களை நட்டு வளர்த்திருக்கிறார்கள் நம்[…]

Read more

மூங்கில்

ஆக்சிஜனை அதிகமாக வெளியிடும் மூங்கில். ஆக்சிஜனை அதிகமாக வெளியிடும் மரங்களில் மூங்கிலும் ஒன்று. இன்னொன்று பூவரசம். இதனால்தான் ஊருக்கு ஊர் இந்த மரங்களை நட்டு வளர்த்திருக்கிறார்கள் நம்[…]

Read more

காற்றை தூய்மையானதாக மாற்றும் செடிகள்

மூங்கில் செடி உங்கள் வீட்டை சுற்றிய காற்று மண்டலத்தில் சுற்றித் திரியும் அனைத்து வகையான ரசாயனங்களையும் நீக்க, மூங்கில் பனை செடி சிறந்ததாக விளங்கும். இதற்கு நேரடி[…]

Read more