மூக்குத்தி

​♥#மூக்குத்தி குத்திக் கொள்வதால் பெண்களுக்கு பல்வேறு #நன்மைகள் ஏற்படுகின்றன: ♥ஆண்களின் மூச்சுக்காற்றை விட பெண்களின் மூச்சுக்காற்றுக்கு சக்தி அதிகம். இதனால் பண்டைய காலத்திலேயே மூக்கு குத்திக் கொள்ளும்[…]

Read more