முழு ஈடுபாடு இல்லாமல் செய்யும் எந்த செயலும்… முழு பயன் தராது…

வீட்டை அழகாக வைத்திருக்க விரும்பிய ஒருவர் …நிறைய செடிகொடிகளை நட்டு வைத்தார்…. உரமிட்டார்…. நீர் பாய்ச்சினார்…. செடிகள் பெரிதாக வளரவில்லை. பக்கத்தில் ஒரு பூங்காவைப் பராமரிக்கும் கிழவரிடம்[…]

Read more