முறைப்படுத்தப்பட்ட பழக்கவழக்கம்−லேனா

​குளித்ததும், சோப்பை ஈரம் படாமல் வைப்பது; பூட்டியதும், சாவியை உரிய இடத்தில் வைப்பது; கணினியை முறையாக, ‘ஷட் டவுன்’ செய்த பின் எழுந்திருப்பது; பணம் என்றால், முன்[…]

Read more