முருகா என்றால்

முருகா என்றால், முருகன் ஆசியில்லாமல் வாசிப்பயிற்சி செய்திட்டால் கரும்பை உண்ண வேண்டிய அவன் கரும்பின் சக்கையை தின்றதற்கு ஒப்பாகும். அதாவது சாறில்லாத வெறும் சக்கையை தின்றுவிட்டு கரும்பை[…]

Read more