முயல்வோம்

🐝 உருக்கப்படும் தங்கம் தான் உரு மாறி நகையாகிறது….!!! 🐝 அறுக்கப்படும் மரம் தான் அழகான ஜன்னலாகிறது…..!!! 🐝 இடிக்கப்படும் நெல் தான் உமி நீங்கி அரிசியாகிறது…..!!![…]

Read more