முதுகெலும்பும், முதுகும் நலமாக இருக்க

​1. தினம் இருபத்தோரு முறையாவது குனிந்து காலைத்தொட்டு நிமிருங்கள். (தோப்புக்கரணம் போடுவதும் மிகச் சிறந்தது) 2.தினம் இருபத்தோரு நிமிடங்கள் வேகமாக நடங்கள்*. 3. அமரும்போது வளையாதீர்கள்*. 4.[…]

Read more