முடி நீக்க மருத்துவம்

பெண்கள் முகத்திலும், மேல் உதட்டிலும் உள்ள முடியை இயற்கையாக நீக்குவது எப்படி? https://www.facebook.com/groups/siddhar.science ஒரு சில பெண்கள் முகத்திலும், மேல் உதட்டிலும் சற்று  முடி அதிகமாக இருப்பது[…]

Read more