மழை.. நான் கடலுக்கே போகிறேன்

மழை.. நான் கடலுக்கே போகிறேன்! —————————————————————- நெஞ்சுருகி குமுறியதால் தானே வந்தேன் பஞ்சம் என்று கதறியதால் தானே வந்தேன் கெஞ்சி வேண்டியதாலே இரங்கினேன், உனக்காக கீழ் இறங்கினேன்.[…]

Read more