மலை வேம்பு

கர்ப்பப்பை நீர்கட்டிக்கான மருந்து மலை வேம்பு… மலை வேம்பின் மா மருத்துவ பயன்கள்: பெண்களுக்கு கருப்பையில் நீர்க்கட்டிகள் உருவாகும் பிரச்சினைகளுக்கும், கருமுட்டை வளர்ச்சி குறைந்த பிரச்சினைகளுக்கும் மலைவேம்புச்[…]

Read more