குறள் 3: அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து :மலர்மிசை ஏகினான்

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடுவாழ் வார். திருக்குறள் கதை ஒரு ஊரில் மரவெட்டி ஒருவன் மரத்தை வெட்டி அதில் வரும் பணத்தில் தன் குடும்பத்தை[…]

Read more