மலரும் நினைவுகள்

​சுமார் 25 வருடங்களுக்கு முன் நடந்த பசுமையான நினைவுகள்: வெள்ளிக்கிழமை ஒளியும் ஒலியும் ஊரே அமர்ந்து பார்த்தோம். ஞாயிற்றுக்கிழமை மாநிலமொழி திரைப்படம் தமிழில் போடமாட்டார்களா என ஏங்கி[…]

Read more