மறக்கப்பட்ட மரங்கள்

தமிழக மண்ணின் பாரம்பரியம்… மறக்கப்பட்ட மரங்கள்: ‘உசில்’, ‘வேங்கை’, ‘தடசு’, ‘மருதம்’, ‘இலுப்பை’, ‘தோதகத்தி’, ‘வன்னி’, ‘குமில்’, ‘கடுக்கை’, ‘தாண்டி’ இன்னும் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இதில் எந்த[…]

Read more