மருத்துவம் என்ற பெயரில் எனக்கு நடந்த கொடுமையான அனுபவம்

Mohan KT  மருத்துவம் என்ற பெயரில் எனக்கு நடந்த கொடுமையான அனுபவம்  இது எனக்கு ஏற்பட்ட இந்த அனுபவம் யாருக்குவரக்கூடாதுன்னுதான் இதை எழுதுகிறேன் இதை அதிகம் சேர்செய்து[…]

Read more