​*”மனம் கலங்காதிருக்க…”*

❗தகப்பனே கொலை செய்ய முயற்சித்த போதும் *ப்ரஹ்லாதன்* மனம் கலங்கவில்லை… ❗சுடுகாட்டு வெட்டியானுக்கு அடிமையாக்கிய போதும் *ராஜா அரிச்சந்திரன்* மனம் கலங்கவில்லை… ❗பெற்ற பிள்ளையே கேவலப்படுத்திய போதிலும்[…]

Read more