ஓங்காரேஸ்வரர் கோயில், மத்திய பிரதேசம்

ஓங்காரேஸ்வரர் கோயில் மத்திய பிரதேசம் மத்திய பிரதேசத்தில் நர்மதை ஆற்றில் உள்ள சிவபுரி அல்லது மாண்டாத்தா எனும் தீவு ஒன்றில் ஓங்காரேஸ்வரர் கோயில் அமைந்திருக்கிறது. இந்த கோயில்[…]

Read more