மதுரையில் ஓர் இயற்கை ஜிம்

ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் வரவேற்பறையில இருப்பதைப்போன்ற நீர் திவலைகளாலான பெரிய ஊரணி. அதனை ஒட்டினார் போலவே அமைந்திருக்கும் பசுமையான தென்னந்தோப்பின் நிழலில் இருக்கிறது நம்ம இயற்கை ஜிம்.[…]

Read more